Disclaimer

English version below

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoekers, transacties en overeenkomsten met Davista B.V., Molenweg 28, 8071 TG Nunspeet, Nederland. Davista B.V. is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73177547.

Doeleinden van gebruik

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Davista B.V. vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Davista B.V. en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Davista B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van de overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • informatievoorziening omtrent onze producten en diensten.

Gegevensbeveiliging

Davista B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van het internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via het internet niet altijd voor 100% garanderen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Davista B.V. kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

 

 

English translation

Privacy policy

The privacy policy below applies to all website visitors, transactions and agreements with Davista B.V., Molenweg 28, 8071 TG Nunspeet, the Netherlands. Davista B.V. is registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 73177547.

Purposes of use

When you sign up for the services of Davista B.V. we ask you to provide personal data. This data is stored in the customer system of Davista B.V. and used to deliver our services to you.

Davista B.V. use your personal data for:

  • the implementation of agreements, transactions and services;
  • relationship management;
  • product and service development;
  • determining strategy and policy;
  • provision of information about our products and services.

Data security

Davista B.V. makes use of careful security procedures for the protection of processed data, among other things to prevent unauthorized access to this data.

We protect your data with all possible means, but due to the public nature of the internet we cannot always guarantee 100% security of the transmission of information via the internet.

Information and liability

The information on this website has been compiled with care and to the best of our ability. Davista B.V. however, cannot guarantee the accuracy of the information and does not accept any liability for the consequences of its use.

Reacties zijn gesloten.